Rautalammin Kylmä - ja Avantouimarit ry

 

info@rlavanto.fi

RAUTALAMMIN KYLMÄ- JA AVANTOUIMARIEN SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka: Yhdistyksen nimi on Rautalammin Kylmä- ja Avantouimarit ry ja sen kotipaikka on Rautalammin kunta.  Alempana olevissa säännöissä sanotaan Rautalammin Kylmä- ja Avantouimarit ry:tä yhdistykseksi.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu: Yhdistyksen tarkoituksena on kylmäuinnin ja siihen liittyvän toiminnan palveluja sekä yleisten vaikutusten edistäminen tarjoamalla mahdollisuuden lajin harrastamiseen sekä tekemällä tunnetuksi kylmäkylvyn edullisia vaikutuksia.

 

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, tempauksia, retkiä ja matkoja seuran jäsenille ja kutsuvieraille sekä harjoittaa julkaisutoimintaa ja toimia muilla tavoilla tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistys voi myöntää apurahoja. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottamaan lahjoja ja testamentteja sekä varojensa kartuttamiseksi järjestämään tavanomaista kioski- ym. kauppaa ja toimeenpanemaan juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistys toimii yhteistoiminnassa Rautalammin kunnan kanssa ja sen avustuksella pitää kunnossa ainakin yhden kylmäkylpypaikan. Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien seurojen, yhdistysten ja asiantuntijoiden kanssa.

 

4. Jäsenet: Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu: Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta ja avaimen pantin suuruudesta päättää vuosikokous. Kun jäsen lopettaa uimapaikan käytön, hänen on palautettava tai hävitettävä avain.

 

6. Hallitus: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sellaisen jäsenen tilalle, joka on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan kesken toimikautta valita seuran kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tällaista vajaata toimikautta ei huomioida edellä mainittua kolmen kaksivuotiskauden enimmäismäärää laskettaessa. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös kokonaan tai osaksi etäkokouksina.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen: Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

8. Tilikausi: Yhdistyksen tilikausi on 1.01. – 31.12.

 

9. Yhdistyksen kokoukset: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä joulukuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköisillä välineillä kuten tekstiviesti, sähköposti ym. minkä välineen ja osoitteen kukin on itsellään olevan.

 

11. Vuosikokous: Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus.
2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 äänten laskijaa.
3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
    vastuuvelvollisille.
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiakirjat lähetetään niille jäsenille väh. 1 viikkoa ennen kokousta sähköpostilla, joiden osoite on tiedossa.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen: Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköisillä välineillä kuten tekstiviesti, sähköposti ym. minkä välineen ja osoitteen kukin on itsellään olevan.

 

j